Sunday, March 8, 2020

TIN BUỒN : CỰU ĐẠI TÁ LÊ ĐÌNH LUÂN

Fr: BMH

                          Ông LÊ ĐÌNH LUÂN
 Cựu Đại Tá Chỉ Huy Trưởng Đơn Vị Tinh Báo 101 QLVNCH
                 Pháp danh : Nguyên Chánh  
Từ trần  ngày 6 tháng 3, 2020 ( là ngày 13 tháng 2 năm Canh Tý ) 
tại Fort Worth,Texas, USA.
Hưởng thọ  90 tuổi