Tuesday, March 24, 2020

PARIS TRONG ĐẠI DICH VU HAN

Tr: Toan Dang *Dinh Thuc Ngo*Hoang Nguyen * Dinh Le

                         PARIS HOANG VẮNG

       
                                    https://youtu.be/jcqv6hDdOXg


      Trước và sau lệnh "giới nghiêm"

     
                https://www.youtube.com/watch?v=IfPTFWCaAEY
 
Dân Paris chạy khỏi Paris trước khi "giới nghiêm"

    
                      https://www.youtube.com/watch?v=3Y68Y5LUPjI


       Tình hình sau 12g và cảnh sát bắt đầu xét

       
                     https://www.youtube.com/watch?v=nIdDHf4eazQ

 

        
                    https://www.youtube.com/watch?v=zuKEWvdG-pw

 

       
                    https://www.youtube.com/watch?v=Mga-WXA7Kho