Monday, March 2, 2020

TIN BUỒN : ÔNG NGUYỄN PHƯỚC BỬU TẬP

Fr: Khanh Bui*Phạm hữu Khoat*Nguyen Van Nghiem