Sunday, March 29, 2020

VĂN BẢN HỎA TÁNG BÊNH NHÂN COVID-19

TIN CHÍNH THỨC: Văn bản đòi hỏa táng bệnh nhân, giám đốc sở xin thu hồi vì..."SAI SÓT nhỏ"

     

                     https://www.youtube.com/watch?v=umhisXfrnsk