Saturday, March 21, 2020

THỦ TƯỚNG CANADA CÔNG BỐ GÓI CỨU TRỢ

Thủ Tướng Justin Trudeau Công Bố
      Gói Cứu Trợ 82 Tỷ Gia Kim  
Hôm thứ Tư  18/3 Thủ tướng Justin Trudeau đã công bố gói cứu trợ 82 tỷ Gia kim để trợ giúp  người dân Canada và các doanh nghiệp đối phó với đại dịch COVID-19 đang lan rộng trên toàn cầu trong đó bao gổm phụ  cấp lợi tức thu nhập,trợ cấp lương bổng và tạm hoãn thuế vụ. 
Gói trợ cấp này gồm có 27 tỷ Gia kim hỗ trợ trực tiếp và 55 tỷ Gia kim để giúp các doanh nghiệp tạm hoãn thanh toán thuế vụ.
Đọc tiếp:
 https://thoibao.com/thu-tuong-trudeau-cong-bo-goi-cuu-tro-82-ty-gia-kim/