Tuesday, March 10, 2020

HKMH THEODORE ROOSEVELT

*HKMH THEODORE ROOSEVELT CẬP CẢNG ĐÀ NẴNG

         
                               https://www.youtube.com/watch?v=tFfZGOm5AJ4

*When An Aircraft Carrier Goes To War |

         
                           https://www.youtube.com/watch?v=S3LPWg2CS-o

*Nữ hậu duệ VNCH chỉ huy đóng 3 HKMH hiện đại nhất cho Hải quân Hoa Kỳ

          

               https://www.youtube.com/watch?v=7n4eBmIGPQk