Monday, March 16, 2020

CÂU GIẤY VỆ SINH THAY VÌ ĐỒ CHƠI

Toilet rolls as prizes amid coronavirus panic buying in England

          
                                 https://www.youtube.com/watch?v=QAo6QR5lrfM