Saturday, March 28, 2020

CHUNG SÚC ĐÁNH BẠI ĐẠI DÌCH COVID-19 : TẶNG MỘT KHO DỤNG CUỤ Y TẺ

Fr: Toan Dang* Van Hoa Long* Chi Thieu*Lan Huynh*H.Trinh

Vợ chồng gốc Việt ở Massachusetts tặng 1 kho thiết bị y tế cho các bệnh viện         

       

          https://www.youtube.com/watch?v=2uhRvLZZ8gA&feature=youtu.be