Friday, December 19, 2014

CẢNH ĐẸP THÁI LAN QUA HỘI HOẠ

Fr: Tweety Nguyen
NHỮNG BỨC TRANH TUYỆT ĐẸP CỦA MỘT HỌA SĨ THÁI LAN
1Thanakorn Chaijinda


2Thanakorn Chaijinda
3Thanakorn Chaijinda
4Thanakorn Chaijinda
5Thanakorn Chaijinda
6Thanakorn Chaijinda
7Thanakorn Chaijinda
8Thanakorn Chaijinda
9Thanakorn Chaijinda
10Thanakorn Chaijinda
11Thanakorn Chaijinda
12Thanakorn Chaijinda
13Thanakorn Chaijinda
14Thanakorn Chaijinda
15Thanakorn Chaijinda
16Thanakorn Chaijinda
17Thanakorn Chaijinda
18Thanakorn Chaijinda
19Thanakorn Chaijinda
20Thanakorn Chaijinda
21Thanakorn Chaijinda
22Thanakorn Chaijinda