Wednesday, December 17, 2014

KHOA HOC KỸ THUẬT PHỤC VỤ NHÂN LOẠI

KHI RÔ-BỐT BIẾT BIỂU LỘ TÌNH CẢM NHƯ NGƯỜI
      Robot baby learns how to express human emotions
   
   Chuyện buồn - Changing Batteries-