Friday, December 26, 2014

NHẰN TIN

Fr: BichHuyen36@hotmail.com
Tìm bạn cũ
Bích Huyền xin chuyển tới quý bạn trên FB. Biết đâu có tin vui cho bạn cũ lại gặ nhau!Tìm bạn:
 Lê Thu Hà ,TV 54-61muốn tìm : Nguyễn thị Như Hà , TV 54-61.
Nếu các bạn có biết ,xin liên lạc với : Lê Thu Hà Tel : 847 - 868 - 5083- email : thuyentran32@yahoo.com
Tìm bạn cũ