Friday, December 19, 2014

DÀNH CHO NHỮNG KỤ “MÍT” CÒN MÊ TIẾNG PHU LANG SA

Fr: Viet Do
Pour les "annamites" amoureux de la langue française
                      (1) 
 Dơ tê kri (Je t'écris) tình thơ uyn lét (une lettre)
Để cho mình con-nét mông cơ  (connaître mon  coeur) 
 Đờ puý (Depuis) mình kít tê (quitter) Dơ (Je)  
Bon-nơ(Bonheur) cũng đươc ,ma-lơ(malheur) cũng đành .
Cartoon dancing couple

Ý xì(Ici) mở lớp đăng sinh (dancing)
Mơ nê (mener) 3 tháng, nghệ tinh tài thành 
La vi (La vie) xoay sở loanh quanh.
(2)Đề mẹc (démerde) kiểu này mới kiếm  được  ri (riz) 
 Sanh se ( sincère) Anh hỏi shê ri (Chérie)         
Chạy gạo cách này  Em uỷ u nông (oui ou non ?
Đợi chờ Em gởi rê- pông (réponse)
Chúc Em vui vẻ gi lòng phi-đen( fidèle).

                                               
 ( 2)
Lơ tăng (Le temps) ngày tháng xuôi dòng
Công phu kết quả thoả lòng rê vê (rêver).
điơ ( adieu) anh đã kít tê (quitter)
Lơ cua (Le cours) thầy dạy Anh về Pháp Văn
Lơ bông (Le bonze) tiếng gọi sư tăng
E mê(Aimer)yêu dấu,la phăm(la femme)má hường.
Sơ sông đề (Ce sont des) chữ thông thường
C (Que) Anh đã học tỏ tường vân vân
Suých xe (Succès) dẫu có đôi phần
Vector of a Cartoon Man Seeking for a Job in the Classifieds - Coloring Page Outline by Ron Leishman
Shô mê (Chômer) Anh vẫn còn không việc làm
Đi-ve (Divers) Hãng,Sở nộp đơn
Anh đều thất bại 
đờ măng 
(3)(demande) trả về               
Lòng sầu ,lệ muốn tôm  (tomber)
Lời đâu nói cạn mọi bề đu lơ (douleur)
Ăng nuy(Ennui) tràn cả lơ cơ (le coeur)
U xà (Où çà)kiếm việc bây giờ, shê ri(Chérie) ?

        editorial cartoon(4)(5)

Bách Hạc minh hoạ :
(1) http://www.blogging4jobs.com     (2) /http://www.dreamstime.com/
(3)http://vecto.rs/designs/job-seekers (4) http://manilastandardtoday.com/
(5) http://www.stpaulsonthehillfoodbank.ca/