Monday, December 1, 2014

TỤC NGỮ ĐỐI CHIẾU

Tục ngữ Pháp-Anh-Việt đối chiếu
Sau khi người Normans chinh phục được nưóc Anh (1066), nhiều câu tục ngử Pháp đã được đưa vào tiếng Anh. Chúng ta không lấy làm lạ khi thấy nhiều câu tục ngử Anh đả được dich hầu như từng chữ từ những câu tục ngử Pháp.
1) A jeune chasseur, il faut vieux chien. With a young hunter,one needs an old dog. Nó lú nhưng chú nó khôn
2) Au besoin on connait l’ami. When needs comes one knows one’s friend.
A friend in need is a friend indeed.
Khi vui thì vổ tay vào, đến khi hoạn nạn thì nào thấy ai.
3) Besoin fait la vieille trotter ( et l’endormi réveiller). Needs make the hurdy-gurdy trot (and the deadened awake ). Ðói thì đầu gối phải bò.
4)Chacun est artisan de sa fortune, Each one is a craftsman of his own fortune. Nhân định thắng thiên.
5) Chacun sait (nul ne sait mieux que l’âne) où le bât (le) blesse, Each one knows where the pack wounds. No one knows better than the ass where the pack (it) wounds. Có nằm trong chăn mới biết chăn có rận / Có ăn nhạt mới biết miệng mèo/ Ðoạn trường ai có qua cầu mới hay.
6) Chance passe science. Chance( luck) passes science. May hơn khôn.
Thánh nhân đãi kẻ khù khờ.
7) Dans les petites boites,les bons onguents. In the small boxes ,the gơod ointments. Chuà đất phật vàng.
8)Faute de boeuf, on fait labourer par son âne. For lack of the ox,one ploughs with one’s donkey. Không có chó,bắt mèo ăn cứt.
9) L’amour et la pauvreté
font ensemble mauvais ménage.
Love and poverty do bad
Housework together.
Bây giờ tiền hết gạo không,Anh ơi ở lại mả trơng lấy hòm.
Bao giờ tiền có gạo còn,
bấy giờ em lại trông hòm cho anh.
m : rương


10)L’âne du commun est toujours le plus mal bâté. The ass of the common run is always most badly packsaddled. -Cha chung không ai khóc-
-Lắm sãi không ai đóng cửa chùa.