Thursday, January 29, 2015

THÀNH PHỐ ALEMADA NHẬN ĐƠN CHỜ ĐỢI CHO CHƯƠNG TRÌNH HOUSING

Fr: Trinh Nguyen Dang *The Vu Nguyen
Thành Phố Alameda bên cảnh Thành Phố Oakland sẽ bốc thăm để nhận đơn chờ đợi cho chương trình Housing Section 8.

Họ chỉ nhận 750 tờ đơn mà thôi và chỉ nhận đơn từ ngày hôm nay cho đến 9:55 sáng của ngày 3 tháng 2 và quí vị phải điền trên hệ thống internet.
Sau đây là trang nhà để vào điền đơn: https://www.waitlistcheck.com/application/form.php?ID=CA955&lang=eng
Để biết thêm chi tiết, xin vào trang sau đây: http://www.alamedahsg.org/
Kính nhờ quí Anh Chị vui lòng giúp chuyển bản tin này dùm.
Thành thật cám ơn,
Thế-Vũ Nguyễn
Phụ văn phòng Giám Sát Viên Dave Cortese