Wednesday, January 7, 2015

NHAN QUYEN VIET NAM

Fr: Tuyen van Bui
1)Blogger Tạ Phong Tần và Nguyễn Đặng Minh Mẫn bị biệt giam và tuyệt thực đến ngày thứ 15
http://www.chuacuuthe.com/2015/01/blogger-ta-phong-tan-va-nguyen-dang-minh-man-bi-biet-giam-va-tuyet-thuc-den-ngay-thu-15/

2) Để bảo vệ các tù nhân lương tâm *http://www.chuacuuthe.com/2015/01/de-bao-ve-cac-tu-nhan-luong-tam/                                                                                 

3) Các tổ chức XHDS độc lập VN gởi kiến nghị đến Hội nghị XHDS Đông Nam Á 2015

http://www.chuacuuthe.com/2015/01/cac-to-chuc-xhds-doc-lap-vn-goi-kien-nghi-den-hoi-nghi-xhds-dong-nam-a-2015/