Thursday, January 29, 2015

CHƯƠNG TRINH CHƠI MÀ HỌC ESL ĐỘC ĐÁO

     Funny ESL Lessons
Learn English American Accent
Phong phú* Phát âm rành rẽ*Có phụ đề
1. Let's Get a Pizza !


2. Passport

3. Words sound Similar