Sunday, January 11, 2015

GIẢI TRÍ

 “ KINKAKUJI KYOTO ”                                     Japan Relaxing Music,japanese traditional, 
       Background Music,Instrumental.


THREE MONKS  NO WATER
Lắm sãi không ai đóng cửa chùa