Thursday, January 8, 2015

TIN BUỒN

Fr: Xet Vo*Kinh Nguyen
Được tin buồn :
Ô. Trần Văn Nhựt
Cựu Thiếu tướng QLVNCH
Nguyên Tư lệnh Sư đoàn 2 BB
vừa qua đời tại thành phố Santa Ana, California, vào lúc 9 giờ tối Thứ Hai, 5 Tháng Giêng, 2015.
Hưởng thọ 80 tuổi.
                  Thành kính phân ưu
                                  funeral wreath