Monday, April 6, 2015

TÂN ĐẠI TÁ CAO HÙNG

Fr: Thanh Truong* Minh Hoang*Thong chi Doan
Trung Tá Hải Quân Hoa Kỳ CAO HÙNG
Chỉ Huy Trưởng Trung Tâm Huấn Luyện Người Nhái Hài Quân Hoa Kỳ vừa được vinh thăng Đại tá Nguoi Việt Năm Châu